ERP Система за управление на бизнес

ERP Система за управление на бизнес

Лицензът за bgERP се предоставя безплатно и вие може да свалите системата и да я използвате неограничено.

 • това е система за Планиране на ресурсите на предприятието

Системите за управление на бизнеса са мощното оръжие в конкурентната надпреварва. Тези ИС (информационни системи) дават възможност за ефективно оптимизиране на дейностите, които извършва една фирма.

На пазара се предлагат много ERP системи, с най-разнообразни цени и функции. Въпреки впечатляващите обещания, много често внедряванията са неуспешни и получения ефект е малък или отрицателен. За да избегнем голяма част от проблемите на класическите системи за управление на бизнеса, ние създадохме bgERP.

Системите за Планиране на ресурсите на предприятието обикновено включват следните характеристики:

 • Интегрирана система, която оперира в реално време (или в близко до реалното време), без да разчита на периодични ъпдейти.
 • Обща база данни, която поддържа всички приложения
 • Последователен външен вид и интуитивност във всеки модул
 • Инсталиране на системата без усложнено интегриране от IT отдела, стига имплементирането да не се прави на малки стъпки

Функционалности

Една ERP система обикновено обхваща следните общи функционалности. В много от ERP системите те са групирани и се наричат ERP модули:

Финансово счетоводство (FA)
счетоводни книги, дълготрайни материални активи, задължения, вземания, управление на паричните средства, финансовата консолидация
Управленско счетоводство (MA)
бюджетиране, определяне себестойността на продукцията, управление на разходите
Управление на човешките ресурси (HRM)
наемане, обучение, заплащане, социални придобивки, пенсиониране, освобождаване на персонал
Производство
инженерство, разходи за материали, заповеди, разписания, капацитет, управление на работния процес, контрол на качеството, производствен процес, производствени проекти, производствен поток, управление на жизнения цикъл на продуктите
Управление на веригата за доставки (SCM)
планиране на веригата за доставки, разписание на доставчиците, теглене на пари, покупки, инвентаризация, продуктов конфигуратор, обработка на получени заявки
Управление на проекти (PM)
планиране на проекти, планиране на ресурси, цени на проектите, разпределение на работата, фактуриране, време и разходи, звена за изпълнение, управление на дейностите
Управление на отношенията с клиентите (CRM)
продажби и маркетинг, комисионни, услуги, контакт с клиенти, център за телефонни обаждания – системите за управление на отношенията с клиенти не винаги се считат за част от ERP, а по-скоро за системи за поддръжка на бизнеса.
Информационни услуги 
различни интерфейси за самообслужване на клиенти, доставчици и/или служители.

Компоненти

 • Транзакционна база данни
 • Портал за управление
 • Система за бизнес анализ
 • Подлежащи на персонализиране отчети
 • Опростено планиране на ресурсите – Кой, какво и кога прави?
 • Анализиране на продукцията
 • Външен достъп чрез технологии като уеб услугите
 • Възможност за търсене на данни
 • Управление на документооборота
 • Изпращане на съобщения
 • Управление на работния процес

Разширения

ERP системите могат да бъдат разширени със софтуер, произведен от трети лица. Разпространителите на ERP системи обикновено предоставят достъп до информация и функции чрез различни интерфейси. Разширенията предлагат функции като:

 • архивиране, докладване и преиздаване
 • записване на информация от транзакции, например чрез използване на скенери или радиочестотна идентификация
 • достъп до специализирана информация и възможности като обединена маркетингова информация и анализ на тенденциите
 • разширено планиране и създаване на графици
 • управление на ресурсите, апаратурата и съобщенията в реално време

Прехвърляне на информация

Прехвърлянето на информацията е процес на преместване, копиране и реструктуриране на информацията от съществуваща система към ERP система. Прехвърлянето е от изключителна важност за успешното имплементиране и изисква сериозно планиране. За съжаление, тъй като прехвърлянето е една от последните стъпки преди пълното активиране на системата, то често не получава достатъчно внимание. Стъпките, по които би следвало да се извършва прехвърлянето на информацията са следните:

 • идентифициране на информацията, подлежаща на прехвърляне
 • определяне на времето на прехвърляне
 • генериране на шаблоните, по които ще се прехвърлят данните
 • замразяване на набора от инструменти
 • решаване кои структури ще се използват при прехвърлянето
 • определяне на начините и процедурите, по които ще се архивират данните

Ползи

 • ERP могат значително да подобрят качеството и ефективността на бизнеса. Чрез поддържане на производствената среда в оптимален ритъм. ERP спомага за подобряване качеството на продукта, което се отразява в по-добро качество на услугата, по-добра производителност и увеличаване на приходите за компанията.
 • ERP предоставя важна информация за управлението на бизнеса по пътя на развитието му.
 • ERP създава по гъвкави компании, адаптиращи се по-лесно към непрекъснато променящата се бизнес среда. Подпомагат и сплотяват работата на отделните звена като подобряват вътрешната и външна бизнес среда

Ако внедрите bgERP, ще имате една система, която покрива не само сегашните ви нужди, но и тези които ще се появят в бъдеще. Лицензът за bgERP се предоставя безплатно и вие може да свалите системата и да я използвате неограничено. Ще заплатите при необходимост само съпътстващите услуги – конфигуриране, обучение, хостинг и поддръжка, които са малка част от стойността на други системи.

Къде е уловката?

Вероятно вече се питате, как е възможно, софтуер с възможностите на bgERP да се разпространява безплатно?! Бързаме да ви успокоим – доходите ни се формират от допълнителни услуги, свързани със системата: помощ за инсталиране, конфигуриране, обучение, хостване, поддръжка и допълнителни настройки. Пазарът е голям и в последните години ангажиментите ни са за няколко месеца напред. Поради това постоянно разширяваме екипа си и търсим партньори за разпространението и развитието на bgERP.

Виж още на: https://bgerp.com/Bg/1/